Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 1 januari 2014

Artikel 1- Begrippen

1.1. AvioWorld, gevestigd te Amersfoort en met bezoekadres: Arendweg 33 8218 PE te Lelystad Airport, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer: 54878535 en Btw-identificatienummer: NL170869829B01.

1.2. Proefles Vliegen: onderdeel van AvioWorld;

1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vastgesteld door AvioWorld;

1.3. Aanbod: het aanbod van AvioWorld, al dan niet via haar website, tot het kopen van activiteiten, producten of diensten, hetwelk na aanvaarding door Koper onderwerp is van de overeenkomst tussen Koper en AvioWorld.

1.4. Cadeaubon: iedere door AvioWorld gewaarmerkte cadeaubon, waardecheque of ander document dat tot doel heeft te kunnen betalen voor een aangeboden activiteit, product of dienst.

1.5. Koper: iedere gebruiker van een website van AvioWorld en eventueel via die website gegevens registreert of een Aanbod aanvaardt en daarmee een overeenkomst sluit met AvioWorld.

1.6. Leverancier: de aanbieder van activiteiten of diensten welke AvioWorld aanbiedt en verkoopt.

Artikel 2 – Werkingssfeer

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Cadeaubonnen, activiteiten, producten en diensten die door AvioWorld al dan niet via een website worden aangeboden, alsmede op alle overeenkomsten die in dit verband tussen AvioWorld en Koper worden aangegaan, tenzij bij schriftelijke overeenkomst daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst, registratie van gegevens op de website dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.

2.3. Bij strijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met algemene voorwaarden van een Koper prevaleren deze algemene voorwaarden van AvioWorld, tenzij bij schriftelijke overeenkomt uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Onderwerp

3.1. AvioWorld biedt activiteiten, producten en diensten aan voor zichzelf en de Leverancier al dan niet via een website.

3.3. Koper kan Cadeaubonnen van AvioWorld kopen waarmee geheel of gedeeltelijk voor een activiteit, product of dienst kan worden betaald op basis van de door Leverancier gehanteerde voorwaarden.

3.4. AvioWorld kan op verzoek van Koper aanvullende diensten verlenen bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Leverancier en Koper, daaronder mede begrepen bemiddelings- of boekingsdiensten. AvioWorld voert deze diensten naar beste weten en kunnen uit. AvioWorld mag dergelijke diensten onder haar verantwoording door derden laten uitvoeren. Tenzij anders overeengekomen, zal AvioWorld geen overeenkomsten namens Koper met Leveranciers aangaan.

Artikel 4 – Registratie

4.1. Om via een website van AvioWorld te kunnen kopen, dienen gegadigden handelingsbekwaam en geregistreerd te zijn. Registratie vindt plaats door het invoeren van de door AvioWorld voorgeschreven registratiegegevens via een website van AvioWorld.

4.2. AvioWorld is gerechtigd, zonder opgave van redenen, registratie op te schorten, te weigeren of te verwijderen. Weigering van registratie kan onder meer plaats vinden indien de betrokkene niet voldoet aan het gestelde in lid 1 van dit artikel dan wel reeds eerder door AvioWorld of door een met haar gelieerde onderneming is geweigerd of diens registratie eerder is verwijderd.

4.3. Door te registreren via een website van AvioWorld verlenen de geregistreerden uitdrukkelijk toestemming tot het verwerken van de gegevens voor het in deze Algemene Voorwaarden omschreven doel. AvioWorld heeft het recht geregistreerde gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden, rechtstreeks verband houdend met de activiteiten van AvioWorld zoals omschreven in artikel 3.1., tenzij Koper hiertegen bezwaar maakt, in welk geval AvioWorld bedoeld gebruik terstond zal beëindigen. Koper heeft te allen tijde recht op inzage in de van Koper geregistreerde gegevens en kan bij onvolkomenheden correctie verzoeken.

Artikel 5 – Overeenkomst via een website

5.1. Zodra Koper het Aanbod van AvioWorld via een website aanvaardt, komt tussen Koper en AvioWorld een overeenkomst tot stand, tenzij de registratie door AvioWorld wordt geweigerd zoals genoemd in artikel 4.2. Een ieder die via een website van AvioWorld koopt wordt aangemerkt als Koper, ook indien de Koper niet voor zichzelf heeft gekocht. Er komt geen directe overeenkomst tussen Koper en Leverancier ter zake van de door Leverancier aangeboden activiteit, product of dienst tot stand.

5.2. Direct na het tot stand komen van de overeenkomst tussen Koper en AvioWorld, bevestigt AvioWorld aan partijen de tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 6 – Levering Cadeaubon

6.1. Na betaling van een Cadeaubon zal AvioWorld de Cadeaubon digitaal middels e-mail verzenden naar een door Koper opgegeven e-mailadres.

6.2. Met de van AvioWorld gekochte Cadeaubon kan, met inachtneming van de overige voorwaarden van Leverancier, door de Koper bij Leverancier betaald worden voor een door Leverancier aangeboden activiteit, product of dienst, tot de op de Cadeaubon en in de administratie van AvioWorld vastgelegde vervaldatum van die Cadeaubon.

6.3. De Cadeaubon kan noch bij Leverancier noch bij AvioWorld ingewisseld worden voor contant geld en dient voor het volledige bedrag besteed te worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 – Overige bepalingen m.b.t. overeenkomst via een webiste

7.1. Ten aanzien van de (nakoming van de) verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Koper en Leverancier nader tot stand te komen overeenkomst gelden de Nederlandse wettelijke bepalingen en/of de op de overeenkomst toepasselijke voorwaarden van Leverancier. AvioWorld kan niet worden aangesproken op nakoming door één der partijen bij die tot stand te komen overeenkomst tussen Leverancier en Koper. Koper vrijwaart AvioWorld voor aanspraken ter zake.

7.2. AvioWorld is gerechtigd een Aanbod in te trekken of opnieuw te plaatsen in geval van een technische storing of anderszins een onregelmatigheid, ongeacht de aard en oorzaak daarvan.

Artikel 8 – Prijzen en betaling

8.1. Opgegeven prijzen en tarieven zijn uitgedrukt per persoon in Euro’s inclusief BTW en verzendkosten, tenzij het Aanbod anders vermeldt of tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

8.2. Indien de overeenkomst met AvioWorld ten behoeve van een groep personen wordt gesloten, brengt AvioWorld de kosten voor het totaal aantal personen in rekening. Ingeval het aantal personen dat uiteindelijk de activiteit, dienst of het product van Leverancier afneemt lager is dan het opgegeven of overeengekomen aantal, vindt geen restitutie plaats door AvioWorld, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.3. Betaling door Koper aan AvioWorld geschiedt conform de bepalingen zoals opgenomen in het Aanbod. Indien geen betalingsregeling is vastgelegd, geschiedt volledige betaling binnen 14 dagen na registratie en opdrachtbevestiging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.4. Betaling vindt plaats op een door AvioWorld opgegeven rekeningnummer of op een andere door AvioWorld aangegeven wijze.

8.5. Indien Koper niet binnen de overeengekomen termijn volledig betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.6. AvioWorld is in geval van verzuim van Koper gerechtigd de overeenkomst op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen. Verder is AvioWorld gerechtigd eventuele aanvullende schade te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten en schade. Alle bedragen die AvioWorld en te vorderen heeft worden terstond opeisbaar.

8.7. De Koper die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is de koper gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door AvioWorld ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van EUR 50,-.

Artikel 9 – Conformiteit

9.1. AvioWorld staat er voor in dat de activiteiten, producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2. AvioWorld is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Artikel 10 – Aanbiedingen

10.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

10.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt AvioWorld zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

10.3. Mondelinge toezeggingen verbinden AvioWorld slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

10.4. Aanbiedingen van AvioWorld gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

10.5. AvioWorld kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

10.6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11 – Afbeeldingen en specificaties

11.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op een internetsite van AvioWorld gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12 – Overmacht

12.1. In geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming door AvioWorld van de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder tot enige schadevergoeding en/of boete ter zake te zijn gehouden.

12.2. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop AvioWorld geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbare tekortkoming(en) aangemerkt: weersomstandigheden, stroomstoring, technische storing, niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens AvioWorld op zich heeft genomen en overheidsvoorschriften.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1. AvioWorld is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, daaronder mede begrepen indirecte schade en gevolgschade, die Kopers lijden als gevolg van het bezoeken van een website van AvioWorld, het registeren van gegevens, het aangaan van een overeenkomst met AvioWorld, het aangaan van een overeenkomst met een Leverancier, het aangaan van activiteiten en/of diensten met AvioWorld, het aangaan van activiteiten en/of diensten met een Leverancier en niet-nakoming van de verplichtingen van AvioWorld op grond van deze Algemene Voorwaarden, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

13.2. Indien men deelneemt aan een (proef) lesvlucht kan men geen beroep doen op de rechten die gelden voor passagiers van luchtvaartuigen.

13.3. AvioWorld is in ieder geval niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van virussen en dergelijke op haar websites en de inhoud van andere websites waarnaar AvioWorld elektronisch verwijst via links, niet-beschikbaarheid of onnauwkeurigheid van de geboden informatie dan wel door onvolledige of onjuiste overdracht van gegevens.

13.4. AvioWorld staat niet in voor de nakoming door de Leverancier van de met de Koper te sluiten overeenkomst, noch voor de gegoedheid van de Leverancier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de Koper of andere deelnemers lijden als gevolg van niet of niet-correcte nakoming van de overeenkomst door de Leverancier of als gevolg van gebreken in de diensten of producten van de Leverancier. Koper vrijwaart AvioWorld voor aanspraken ter zake.

13.5. Bij eventuele aansprakelijkheid op grond van de wet vervallen vorderingen door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan daarvan.

13.6. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor en ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van AvioWorld en betrokken dienstverleners en hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de (inhoud van de) websites van AvioWorld (daaronder mede begrepen auteursrechten en beeldrechten) zijn voorbehouden aan AvioWorld of de Leverancier. Het is Koper niet toegestaan op enigerlei wijze deze rechten te verveelvoudigen of commercieel te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AvioWorld, onverminderd het overigens bepaalde in de Auteurswet of aanverwante wetten.

Artikel 15 – Overige voorwaarden

15.1. Nietigheid of vernietigbaarheid van een van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Partijen verplichten zich als dan in te stemmen met nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige bepaling overeenkomen.

15.2. AvioWorld is gerechtigd de omschrijvingen en toelichtingen op haar website alsmede de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen met onmiddellijke ingang. Alle Kopers zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle Aanbiedingen, het website gebruik, overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen partijen ter zake daarvan zal bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter.